quay-check-in

Khai thác tại sảnh B, băng chuyền 1,2,3

Thay đổi hiệu số quầy check – in

Thay đổi hiệu số quầy check – in
Thay đổi vị trí khai thác tại ga quốc nội sân bay nội bài

Góc kinh nghiệm