cua-ra

Khai thác tại sảnh B, băng chuyền 1,2,3

Khai thác thêm 2 cửa ra máy bay mới

Khai thác tại sảnh B, băng chuyền 1,2,3
Thay đổi hiệu số quầy check – in

Góc kinh nghiệm