Đồi chè Thanh Chương

Bãi biển Cửa Lò

Đồi chè Thanh Chương

Bãi biển Cửa Lò
Cánh đồng hoa Hướng Dương