trung-quoc2

Vạn Lý Trường Thành

Điện Thiên Đàng

Vạn Lý Trường Thành
Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu