tran chau cang hawaii

Trân Châu Cảng

Honolulu
Trung tâm văn hóa người Polynesian