tre-duoi-2 tuoi

Chứng minh nhân dân với trẻ trên 14 tuổi

Trẻ em có thể đi máy bay bằng giấy khai sinh bản sao không?

Có thể thêm tên trẻ vao hộ chiếu của bố, mẹ
Trẻ em có thể dùng giấy khai sinh trích lục để đi máy bay

Góc kinh nghiệm