ho-chieu

Chứng minh nhân dân với trẻ trên 14 tuổi

Có thể thêm tên trẻ vao hộ chiếu của bố, mẹ

Có thể dùng bản sao giấy khai sinh trích lục để đi máy bay
Trẻ em có thể đi máy bay bằng giấy khai sinh bản sao không?

Góc kinh nghiệm