giay-khai-sinh

Chứng minh nhân dân với trẻ trên 14 tuổi

Có thể dùng bản sao giấy khai sinh trích lục để đi máy bay

Chứng minh nhân dân với trẻ trên 14 tuổi
Có thể thêm tên trẻ vao hộ chiếu của bố, mẹ

Góc kinh nghiệm