Tôi có thể mang Guitar và các loại nhạc cụ khác lên máy bay hay không? Mang Guitar và các loại nhạc cụ khác lên máy bay

Mang Guitar và các loại nhạc cụ khác lên máy bay

Đóng gói nhạc cụ thật cẩn thận

Mang Guitar và các loại nhạc cụ khác lên máy bay

Mua thêm ghế cho nhạc cụ