Thưởng ngoạn tại vườn hồng Bagatelle của Pháp Thưởng ngoạn tại vườn hồng Bagatelle của Pháp

Thưởng ngoạn tại vườn hồng Bagatelle của Pháp

Vườn hồng Bagatelle tuyệt đẹp

Thưởng ngoạn tại vườn hồng Bagatelle của Pháp

Chim công trong vườn hồng Bagatelle