Chim công trong vườn hồng Bagatelle

Vườn hồng Bagatelle tuyệt đẹp

Chim công trong vườn hồng Bagatelle

Vườn hồng Bagatelle tuyệt đẹp
Thưởng ngoạn tại vườn hồng Bagatelle của Pháp