Hòn Tài nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp

Bãi Đầm Trầu

Hòn Tài nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp

Bãi Đầm Trầu
Hòn Bảy Cạnh là đảo lớn thứ 2 tại Côn Đảo