Quy định hành lý xách tay và hành lý kí gửi Jetstar Quy định hành lý xách tay và hành lý kí gửi Jetstar

Quy định hành lý xách tay và hành lý kí gửi Jetstar

Hành lý xách tay jetstar không vượt quá 7kg
Hành lý kí gửi Jetstar không vượt quá 40kg
Hành lý xách tay jetstar không vượt quá 7kg