Quy định dịch vụ hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật của Vietjet Air Bạn cần thông báo tình trạng cho Vietjet Air để nhậ được sự hỗ trợ

Bạn cần thông báo tình trạng cho Vietjet Air để nhậ được sự hỗ trợ

Quy định dịch vụ hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật của Vietjet Air

Bạn cần thông báo tình trạng cho Vietjet Air để nhậ được sự hỗ trợ