Hồ cầu tình giản dị

Phố Nguyễn Du thơm hoa sưax

Hồ cầu tình giản dị

Phố Kim Mã rợp bóng bằng lăng