Phố Kim Mã rợp bóng bằng lăng

Phố Nguyễn Du thơm hoa sưax

Phố Kim Mã rợp bóng bằng lăng

Phố Nguyễn Du thơm hoa sưax
Hồ cầu tình giản dị