Ích kỉ chiếm chỗ quá nhiều trên máy bay

Cởi giày trên máy bay

Ích kỉ chiếm chỗ quá nhiều trên máy bay

Cởi giày trên máy bay
Nói chuyện quá to trên máy bay