Nếu hộ chiếu đã hết trang trống nhưng còn hạn có được cấp visa rời Nếu hộ chiếu đã hết trang trống nhưng còn hạn có được cấp visa rời

Nếu hộ chiếu đã hết trang trống nhưng còn hạn có được cấp visa rời

Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng

Nếu hộ chiếu đã hết trang trống nhưng còn hạn có được cấp visa rời

Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng
Nếu hộ chiếu đã hết trang trống nhưng còn hạn có được cấp visa rời