59815a2015f020555f89ce6a_5984e06d15f020092cf2ad67

Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng

Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng

Nếu hộ chiếu đã hết trang trống nhưng còn hạn có được cấp visa rời