ca-thoi

Cá tuyết khô ngâm giấm

Cá thối

Cá tuyết khô ngâm giấm
Đầu cừu