Bị mất cắp hoặc thất lạc hộ chiếu

Thông báo đến cảnh sát địa phương nếu bị mất cắp hộ chiếu

Bị mất cắp hoặc thất lạc hộ chiếu

Thông báo đến cảnh sát địa phương nếu bị mất cắp hộ chiếu