dich-vu

2016 hãng chính thức đổi tên thành Cathay Dragon

Hạng ghế và tiện ích của Dragon Air

2016 hãng chính thức đổi tên thành Cathay Dragon