Có được phép mang đồ ăn lên máy bay hay không? Sữa chua không được phép mang lên máy bay

Sữa chua không được phép mang lên máy bay

Có thể mang bánh sandwich lên máy bay

Sữa chua không được phép mang lên máy bay

Có thể mang bánh sandwich lên máy bay
Thời gian quá cảnh dài hoặc chuyến bay bị hoãn