McLaren-Vale

Thung lũng Clare, Nam Úc
Thung lũng Hunter, New South Wales
Thung lũng Swan Tây Úc