Các hãng hàng không điều chỉnh giá vé như thế nào sau ngày 1/4 Jetstar không điều chỉnh tăng giá vé đối với trẻ em

Jetstar không điều chỉnh tăng giá vé đối với trẻ em

Jetstar không điều chỉnh tăng giá vé đối với trẻ em

Jetstar không điều chỉnh tăng giá vé đối với trẻ em

Tăng giá vé phí dịch vụ hàng không sau ngày 1/4