Bay Malaysia chẳng phải lo giá, chỉ từ 35 USD vé Air Asia