Surabaya-Indonesia

Surabaya còn nhiều điểm đến chụp hình đẹp khác

Surabaya-Indonesia

Du lichh Indonesia
Nhà thờ hồi giáo Sunan-Ampel