rome

Các bậc thang Tây Ban Nha, Rome

Thành phố Rome cổ kính

Đài phun nước Trevi
Vương cung Thánh đường Phero