Cầu duyên tại chùa Duyên Ninh

Cầu duyên tại Chùa Hà

Cầu duyên tại chùa Duyên Ninh

Cầu duyên tại Chùa Hà
Cầu duyên và bình an tại chùa Phước